powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 23.05.2024, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    

Polskie firmy uciekaj? do Czech
Wielu przedsi?biorc?w przenosi firmy do Czech, bo tam ?atwiej jest prowadzi? biznes. Jest taniej i mniej biurokracji.

Od czasu wej?cia do Unii Europejskiej w Czechach odnotowano wr?cz lawinowy wzrost zainteresowania polskich firm wej?ciem na miejscowy rynek i prowadzeniem tu dzia?alno?ci gospodarczej. W pierwszym tylko roku od wej?cia obu kraj?w do UE owo zainteresowanie wzros?o o oko?o 500 proc.

Czym Czechy r??ni? si? od Polski pod wzgl?dem warunk?w prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej?
Od 2004 roku zdecydowanemu uproszczeniu uleg?y zasady prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Czechach przez osoby fizyczne, w tym tak?e przez obcokrajowc?w.

Karina Kurek, kt?ra jest t?umaczem przysi?g?ym j?zyka czeskiego i zarejestrowa?a firm? w Czechach, wylicza korzy?ci prowadzenia dzia?alno?ci w tym kraju:

1. Uproszczona forma ewidencji ksi?gowej. Osoba fizyczna mo?e stosowa? rycza?ty kosztowe, co oznacza, ?e nie ma potrzeby ewidencjonowania koszt?w - zbierania faktur i dokument?w, ksi?gowania i rozliczania si? z nich. Je?eli podatnik nie dokumentuje poniesionych koszt?w uzyskania przychod?w, mo?e zastosowa? koszty w wysoko?ci:
a) 80 proc. przychod?w uzyskiwanych z produkcji rolnej, gospodarki le?nej i wodnej,
b) 60 proc. przychod?w z rzemie?lniczych rodzaj?w dzia?alno?ci,
c) 50 proc. przychod?w z pozosta?ych rodzaj?w dzia?alno?ci,
d) 40 proc. przychod?w uzyskiwanych z innej dzia?alno?ci gospodarczej na podstawie odr?bnych przepis?w (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub przychod?w z innej samodzielnie wykonywanej dzia?alno?ci zarobkowej (zawodowi sportowcy, arty?ci, biegli, t?umacze, syndycy masy upad?o?ciowej itp.)
e) 30 proc. przychod?w z wynajmu ruchomo?ci i nieruchomo?ci. Np. t?umaczom przys?uguje rycza?t w wysoko?ci 50 proc. Na koniec roku od dochodu odlicza si? automatycznie 50 proc. i to wszystko.
2. Uproszczona forma rozlicze? podatkowych. Nie ma konieczno?ci wp?acania co miesi?c zaliczek podatku. Podatek p?aci si? raz za ca?y rok (do ko?ca marca za rok poprzedni). Stawka podatku zale?y od wielko?ci dochodu wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy. W Czechach wyst?puj? cztery progresywne stawki podatku dochodowego od os?b fizycznych i wynosz?: 15 proc. (roczny doch?d do 109 200 koron), 20 proc. (dla dochodu od 109 200 do 218 400 koron), 25 proc. (218 400 do 331 200) i 32 proc. (dla dochodu powy?ej 331 200 koron).

3. Rozbudowany system ulg prorodzinnych. Podatek dochodowy od os?b fizycznych mo?e by? znacznie pomniejszony o ulgi na dzieci, wsp?lne rozliczenie ze wsp??ma??onkiem, osob? niepe?nosprawn?, b?d?c? na utrzymaniu podatnika i wiele innych.

4. U?atwienia formalne. Polski przedsi?biorca mo?e prowadzi? w Czechach firm?, kt?ra nie musi mie? sta?ego adresu. Dzia?alno?? mo?na zarejestrowa? na skrzynk? pocztow?.

5. Wy?sza kwota zwolnienia z podatku VAT. W Polsce na zwolnienie z podatku VAT mo?e liczy?, gdy nie przekroczy warto?ci 10 tys. euro, w Czechach kwota ta jest wy?sza i wynosi 35 tys. euro.

6. Sk?adki ubezpieczeniowe. Dla os?b osi?gaj?cych wysokie dochody mog? by? mniej korzystne, ale dla tych o niskich - korzystniejsze. W Czechach sk?adki ubezpieczeniowe b?d?ce odpowiednikiem naszego ZUS-u s? pochodn? od dochodu, tzn. im wy?szy doch?d, tym wy?sza stawka. Je?li kto? osi?ga niski doch?d, p?aci stawk? minimaln? na poziomie 200-300 z?. W Polsce, niezale?nie od wielko?ci dochodu, nawet je?li firma ma strat?, minimalna sk?adka ZUS wynosi ok. 800 z?.

7. Ni?sze stawki podatku VAT. W Republice Czeskiej podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19 proc. a obni?ona stawka 5 proc.

Op?aty przy rejestracji: 1000,- Kc op?ata za rejestracj? dzia?alno?ci gospodarczej (10 000,- Kc dzia?alno?? na skal? przemys?ow?), 50,- Kc wypis z rejestru kar.

Terminy: urz?d zobowi?zany jest do wydania karty przedsi?biorcy do 15 dni od terminu z?o?enia podania, je?eli wnioskodawca spe?nia warunki okre?lone ustaw? o prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej oraz nie istniej? przeszkody w prowadzeniu dzia?alno?ci.

(16.04.2007, NTO)
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl