powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 23.05.2024, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    

Rzeczpospolita - Polacy pracuj? w Czechach i na S?owacji
Polacy szukaj? pracy ju? nie tylko w bogatych krajach Europy Zachodniej, ale tak?e u najbli?szych s?siad?w.

W ci?gu dw?ch lat a? sze?ciokrotnie zwi?kszy?a si? liczba naszych rodak?w, kt?rzy znale?li zatrudnienie na S?owacji. Najwi?cej z nich dosta?o prac? w zak?adach otwieranych przez mi?dzynarodowe koncerny. Zyskali tak dobr? opini?, ?e Volkswagen, dla swojej fabryki ko?o Bratys?awy, zamierza szuka? robotnik?w przez polskie urz?dy pracy.

Z otwarcia rynku w Czechach korzysta przesz?o 13 tysi?cy polskich pracownik?w. Szlak przetarli g?rnicy, kt?rzy rozpocz?li nowe zawodowe ?ycie w okolicach Ostrawy. Coraz wi?cej polskich pracownik?w zatrudniaj? zak?ady Toyoty w Kolinie, ?kody w Mlada Boleslav, a tak?e fabryki innych zachodnich potentat?w. W cenie s? te? polscy spawacze, ?lusarze, lekarze.

Cho? pensje w Czechach s? o wiele ni?sze ni? w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ni?sze s? te? koszty ?ycia, a i j?zyka znacznie ?atwiej si? nauczy?. Polacy chwal? sobie opiek? zdrowotn?, wy?ywienie i przywileje socjalne. Wielu przybywa z dotkni?tych wysokim bezrobociem miast Dolnego ?l?ska - np. z Wa?brzycha. St?d do Czech jest tak blisko, ?e op?aca si? odwiedzi? rodzin? w weekend.

Na razie tylko 650 Polak?w zdecydowa?o si? na prac? na W?grzech. Tu barier? jest trudny j?zyk. Mimo to i nad Dunajem mamy ju? "swoje" bran?e: Polacy pracuj? g??wnie w obs?udze ruchu lotniczego, w ksi?gowo?ci i na budowach.

Praca u s?siada

Agnieszka w Bratys?awie mieszka prawie ju? od roku. Prac? znalaz?a w Sky Europe, szybko rozwijaj?cych si?, tanich s?owackich liniach lotniczych.

- S?owacy dobrze nas traktuj?. Poza pensj? dostajemy r??ne dodatki, jak bony ?ywno?ciowe, dzi?ki kt?rym mo?emy codziennie je?? w restauracjach. Firma zapewnia transport do domu, gdy zostajemy po godzinach. A w tygodniu mamy zawsze dwa dni wolne - wylicza m?oda Polka.

S?owacja, podobnie jak pozosta?e kraje Europy ?rodkowej, z dniem przyst?pienia do Unii otworzy?a sw?j rynek pracy. Polacy pocz?tkowo raczej jednak z tego nie korzystali. Brakowa?o kontakt?w, bo u naszych po?udniowych s?siad?w dwa lata temu pracowa?o zaledwie 200 polskich pracownik?w. A i pensje kusi?y niewielu: na S?owacji na wi?cej ni? 1500 z?otych na r?k? trudno liczy?.

Dzi? pracuje tam ju? jednak przesz?o 1500 Polak?w. I z ka?dym miesi?cem jest ich wi?cej. - To s? inni ludzie ni? ci, kt?rzy wyjechali do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Tacy, kt?rzy gorzej radz? sobie z angielskim, boj? si? daleko wyjecha? z kraju, a jednocze?nie pochodz? z tych region?w Polski, gdzie bezrobocie jest najwy?sze - t?umaczy Wojciech Bieli?ski, konsul RP w Bratys?awie.

Przyk?adem polscy g?rnicy, kt?rzy znale?li prac? w Hornej Nitrze. - Pobieraj? rent? w Polsce, a dorabiaj? na S?owacji. Wykonuj? prace przygotowawcze do nowych szyb?w - m?wi szef lokalnych zwi?zk?w zawodowych Milan Hajduch. W zak?adzie, kt?ry w?a?nie zwolni? 1300 s?owackich pracownik?w, przybycie Polak?w nie wywo?a?o entuzjazmu. Ale kopalnia rozpisa?a konkurs i polska firma okaza?a si? najlepsza.

Oko?o dw?ch tysi?cy polskich g?rnik?w pracuje te? w Czechach. Znale?li zatrudnienie w kopalniach w?gla kamiennego w rejonie Ostrawy i Karwiny, kiedy zak?ady wydobywcze na ?l?sku zacz??y masowo redukowa? za?ogi. Dzi?, gdy polskie kopalnie zn?w zacz??y zatrudnia?, w Czechach zacz??a si?panika. - Bo bez polskich g?rnik?w wiele tutejszych zak?ad?w po prostu nie ma jak pracowa? - m?wi Piotr Czosn?ka, polski konsul w Ostrawie.

G?rnicy to ju? jednak tylko niewielka cz??? Polak?w, kt?rzy w Czechach znale?li spos?b na ?ycie. Jest ich ??cznie ponad 13 tysi?cy, zdecydowanie wi?cej ni? w Portugalii czy Finlandii, gdzie tak?e rynek pracy stoi dla nas otworem. Iwona i Tadeusz Burscy postanowili urz?dzi? si? sami. Za?o?yli sklep internetowy www.rumburak.cz, kt?ry oferuje ju? przesz?o 7,5 tysi?ca artyku??w dla dzieci, od od?ywek i ubra? po zabawki, torty, a nawet suszone mi?so. - Nie ?a?ujemy naszej decyzji. Sta? ju? nas na utrzymanie dw?jki dzieci, wynajem mieszkania w Pradze i przyzwoite ?ycie. Nie my?limy na razie o powrocie - m?wi? znajomym.

Tomek pracuje w Pradze dopiero od miesi?ca. Na razie na kontrakcie pr?bnym. Ale ju? rysuje si? umowa na sta?e. Prac? znalaz? w firmie Sellbytell zajmuj?cej si? obs?ug? sieci komputerowych. Dostaje nieco ponad 3000 z? brutto. - Pracy szuka?em kilka tygodni. Jeszcze w Polsce przeszukiwa?em czeskie portale internetowe i wysy?a?em e-mailem oferty. Na razie jestem z warunk?w pracy zadowolony - t?umaczy.

Najwi?cej Polak?w przyje?d?a jednak do Czech z anga?em w kieszeni. Zatrudniaj? ich wielkie zachodnie koncerny, kt?re jak Toyota czy Peugeot coraz cz??ciej lokuj? swoje zak?ady w Czechach. W kraju, gdzie bezrobocie jest dwukrotnie ni?sze ni? w Polsce, brakuje robotnik?w wielu specjalno?ci - spawaczy, tokarzy, ?lusarzy. A Polak?w, poza przyzwoitymi pensjami, kusz? dodatki socjalne: zakwaterowanie, wy?ywienie, opieka zdrowotna.

Cho? polskich pracownik?w jest wci?? niewielu na W?grzech ina Litwie, to i tu niekt?re bran?e sta?y si? ich specjalno?ci?. Wizz Air i Sky Europe zatrudni?y ju? prawie 200 naszych rodak?w w swoich bazach lotniczych w Budapeszcie. A na Litwie modne sta?o si? zlecanie kontrakt?w budowlanych firmom z Polski, bo s? o wiele ta?sze od lokalnych. Wielu litewskich budowla?c?w wyjecha?o na Zach?d, a ci, co zostali, chc? s?onej zap?aty. W kraju, gdzie bezrobocie wynosi zaledwie 3,5 proc., to pracownik cz?sto dyktuje warunki.


J?drzej Bielecki, Barbara Sierszu?a z Pragi, Andrzej Niewiadowski z Bratys?awy, Robert Mickiewicz z Wilna

(Rzeczpospolita 22.06.2006)

<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl