powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 30.11.2023, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    

Apel czeskiego episkopatu: Nie zad?u?ajcie si
Czeska Konferencja Biskup?w wyrazi?a zaniepokojenie rosn?cym zad?u?eniem zar?wno Republiki Czeskiej, jak i jej obywateli, wzywaj?c do ostro?nego i zgodnego z dobrem wsp?lnym wydawania pieni?dzy.

W dokumencie, wydanym przez komisj? episkopatu "Iustitia et Pax" czytamy, i? co prawda zad?u?enie Republiki Czeskiej jest na tle ca?ej Unii Europejskiej wzgl?dnie niskie, to jednak jego dynamika budzi obawy, czy w roku 2010 kraj b?dzie spe?nia? kryteria cz?onkostwa Europejskiej Unii Walutowej.

"Tak?e szereg gospodarstw domowych ma ju? problemy ze sp?acaniem swych po?yczek. (...) Dane z ubieg?ych lat wskazuj?, ?e zbli?amy si? do granicy 200 tysi?cy przeprowadzonych egzekucji komorniczych na rok kalendarzowy" - podkre?la dokument, kt?ry podpisa? przewodnicz?cy komisji "Iustitia et Pax", biskup pomocniczy archidiecezji praskiej Vaclav Maly. Dla unaocznienia skali problemu nale?y przypomnie?, ?e Republika Czeska liczy 10,2 mln mieszka?c?w.

"Planuj?c finanse rodzinne nale?y kierowa? si? zdrowym pogl?dem na ?ycie, pokorn? ?wiadomo?ci?, ?e my ludzie nigdy nie mamy w pe?ni przysz?o?ci w swych r?kach. Nasze przyczynianie si? do niej jest z pewno?ci? konieczne, a pomoc w formie dobrze rozwa?onej po?yczki w pe?ni usprawiedliwiona. Pami?tajmy jednak, ?e na nasze zdrowie mo?emy wywiera? znaczny wp?yw, ale nigdy nie jeste?my jego panami. Podobnie ma si? rzecz w pracy zawodowej. Nasza pracowito?? i niezawodno?? odgrywaj? z pewno?ci? znaczn? rol?, a ich efektem powinien by? nasz p?acowy i karierowy awans, ale i tutaj mo?e poza nasz? kontrol? pojawi? si? niebezpiecze?stwo nieoczekiwanej utraty zatrudnienia. W ten spos?b spadek rodzinnych dochod?w mo?e zagrozi? naszej zdolno?ci dotrzymania dobrowolnie przyj?tych zobowi?za? i sp?acania d?ug?w" - ostrzega komisja episkopatu.

"Chrze?cija?ska filozofia ?yciowa k?adzie nacisk na dobre relacje z lud?mi, bliskimi i bardziej oddalonymi. Zgodne jest z zamiarem Bo?ym, by cz?owiek pracowa? nad polepszeniem warunk?w swojego ?ycia i pracy. Jednak si?gaj?ce daleko w przesz?o?? religijne do?wiadczenie poucza nas: nie czy?my podstaw? naszego ?ycia maj?tku, gromadzenia rzeczy. Pieni?dze s? dobrym s?ug?, lecz z?ym panem, a odnosi si? to tak do zad?u?enia naszych gospodarstw domowych, jak i do kierowania finansami pa?stwowymi" - przypomina "Iustitia et Pax".

(PAP, wp, 29.11.2005)


Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl